中农兴业网团 旗下网站·中国政府类农业百强网站!
账号: 密码:
立即注册 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

部首:虍,总笔画:13

读音:yú,

字义:虞 yú 预料:不虞。 忧虑:无冻馁之虞。 欺骗:尔虞我诈。 中国周代诸侯国名,在今山西省平陆县东北。 古同“娱”,安乐。 古代掌管山泽的官:虞人(中国春秋战国

相关资讯 虞 虞 yú 【名】 (形声。从虍(hū),吴声。虍,虎头。本义:神话传说中的兽名。即“驺虞”) 同本义〖beast’sname〗 虞,驺虞,白虎黑文,尾长于身,仁兽,食自死之肉。——《说文》 虞者,囿之司兽者也。——《贾子礼》 即鹿无虞。——《易?屯》 于嗟乎驺虞。——《诗?召南》 古代掌管山泽鸟兽的官吏〖officialinchargeofmountains,lakes,birdsandbeasts〗 询于八虞。——《国语?晋语》 借指有关这方面的知识 虞而出之。——《史记?货殖列传》 又 虞不出则财匮。 到了二十多岁,学问成了,一切兵、农、礼、 详细>>
一个能思想的人,才真是一个力量无边的人。 —— 巴尔扎克

扬之水

【原文】
 
 扬之水,不流束楚。终鲜兄弟,维予与女。无信人之言,人实诳女。
 
 扬之水,不流束薪。终鲜兄弟,维予二人。无信人之言,人实不信。

周书·洪范

【原文】
 武王胜殷,杀受,立武庚,以箕子归。作《洪范》。
 惟十有三祀,王访于箕子。王乃言曰:「呜呼!箕子。惟天阴骘下民,相协厥居,我不知其彝伦攸叙。」
 箕子乃言曰:「我闻在昔,鲧堙洪水,汩陈其五行。帝乃震怒,不畀『洪范』九畴,彝伦攸斁。鲧则殛死,禹乃嗣兴,天乃锡禹『洪范』九畴,彝伦攸叙。
 初一曰五行,次二曰敬用五事,次三曰农用八政,次四曰协用五纪,次五曰建用皇极,次六曰乂用三德,次七曰明用稽疑,次八曰念用庶征,次九曰向用五福,威用六极。
 一、五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。
 二、五事:一曰貌,二曰言,三曰视,四曰听,五曰思。貌曰恭,言曰从,视曰明,听曰聪,思曰睿。恭作肃,从作乂,明作哲,聪作谋,睿作圣。
 三、八政:一曰食,二曰货,三曰祀,四曰司空,五曰司徒,六曰司寇,七日宾,八曰师。
 四、五祀:一曰岁,二曰月,三曰日,四曰星辰,五曰历数。
 五、皇极:皇建其有极。敛时五福,用敷锡厥庶民。惟时厥庶民于汝极。锡汝保极:凡厥庶民,无有淫朋,人无有比德,惟皇作极。凡厥庶民,有猷有为有守,汝则念之。不协于极,不罹于咎,皇则受之。而康而色,曰:『予攸好德。』汝则锡之福。时人斯其惟皇之极。无虐茕独而畏高明,人之有能有为,使羞其行,而邦其昌。凡厥正人,既富方谷,汝弗能使有好于而家,时人斯其辜。于其无好德,汝虽锡之福,其作汝用咎。无偏无陂,遵王之义;无有作好,遵王之道;无有作恶,尊王之路。无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平;无反无侧,王道正直。会其有极,归其有极。曰:皇,极之敷言,是彝是训,于帝其训,凡厥庶民,极之敷言,是训是行,以近天子之光。曰:天子作民父母,以为天下王。
 六、三德:一曰正直,二曰刚克,三曰柔克。平康,正直;强弗友,刚克;燮友,柔克。沈潜,刚克;高明,柔克。惟辟作福,惟辟作威,惟辟玉食。臣无有作福、作威、玉食。臣之有作福、作威、玉食,其害于而家,凶于而国。人用侧颇僻,民用僭忒。
 七、稽疑:择建立卜筮人,乃命十筮。曰雨,曰霁,曰蒙,曰驿,曰克,曰贞,曰悔,凡七。卜五,占用二,衍忒。立时人作卜筮,三人占,则从二人之言。汝则有大疑,谋及乃心,谋及卿士,谋及庶人,谋及卜筮。汝则从,龟从,筮从,卿士从,庶民从,是之谓大同。身其康强,子孙其逢,汝则从,龟从,筮从,卿士逆,庶民逆吉。卿士从,龟从,筮从,汝则逆,庶民逆,吉。庶民从,龟从,筮从,汝则逆,卿士逆,吉。汝则从,龟从,筮逆,卿士逆,庶民逆,作内吉,作外凶。龟筮共违于人,用静吉,用作凶。
 八、庶征:曰雨,曰暘,曰燠,曰寒,曰风。曰时五者来备,各以其叙,庶草蕃庑。一极备,凶;一极无,凶。曰休征;曰肃、时雨若;曰乂,时暘若;曰晰,时燠若;曰谋,时寒若;曰圣,时风若。曰咎征:曰狂,恒雨若;曰僭,恒暘若;曰豫,恒燠若;曰急,恒寒若;曰蒙,恒风若。曰王省惟岁,卿士惟月,师尹惟日。岁月日时无易,百谷用成,乂用民,俊民用章,家用平康。日月岁时既易,百谷用不成,乂用昏不明,俊民用微,家用不宁。庶民惟星,星有好风,星有好雨。日月之行,则有冬有夏。月之从星,则以风雨。
 九、五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。六极:一曰凶、短、折,二曰疾,三曰忧,四曰贫,五曰恶,六曰弱。
 
 〖分器〗
 武王既胜殷,邦诸侯,班宗彝,作《分器》。

礼 记

  《礼记》是儒教的基本经书五经之一, 记录了从中国周末到汉朝的各种生活仪礼和文化礼节及儒教学说. 总49篇, 书中有四书中的《大学》、《中庸》. 因为所纪录的是礼或注释,所以叫《礼记》不叫《礼经》. 书中有周代末期和秦汉时代许多儒学者有关古礼的学说, 又称《小戴礼》或者《小戴礼记》. 对《礼记》的成书过程有不同意见. 孔子把收集夏、殷、周三代以来的文物制度、仪礼、礼节等建立系统当作己任, 在教弟子时把重点放在实践礼上. 孔子死后, 他的弟子们到处传播孔子教导, 并开始纪录礼. 他们把老师生前的教导、学说以及与弟子的谈话等记录下来, 并传给他们的弟子. 后来, 弟子的弟子或者他们流派的后辈所纪录的礼说越来越多, 到了汉朝共达200多篇. 这时便出现了专门研究礼学的学者, 戴德和戴圣则收集和编篡了散在各地的礼说. 戴德又叫大戴, 呂戴圣又叫小戴. 戴德和戴圣是叔叔和侄儿关系. 据说两人都是继承宣帝(B.C.50年左右)时代的学者后仓学术传统的人. 汉代郑玄的《六艺论》首次使用了《礼记》这个名称. 把戴德的85篇称为《大戴礼记》,把戴圣的49篇称为《小戴礼记》. 郑玄为《周礼》、《仪礼》和《小戴礼记》加了注释, 称为三礼. 从此《小戴礼记》便成了《礼记》. 现存《大戴礼记》祗保存了40篇. 有一本书是由《大戴礼记》85篇中的49篇编辑而成, 这是否《小戴礼记》, 至今尚不清楚, 学者们大多认为《小戴礼记》是另一本书. 还有戴圣整理编辑的46篇, 有人认为是汉末马融加入《月令》、《明堂位》、《乐记》等三篇后编辑出版了这本49篇本.

 至于作品的作者也很难定论, 因为都是收集许多儒学者的作品而成. 例如, 传说《缁衣》是公孙尼撰述的, 《中庸》是子思著述的, 《月令》是不韦修正的, 《王制》是汉代文帝年代一个博士撰录的, 《礼记》是荀卿或者河间献王的毛生的著作, 《大学》是曾子所传, 但绝大部分没有证据, 而其他的更不用说了. 由于收集了许多人的作品, 其内容繁杂, 没有体系. 因此有不少人试图有系统地按类别分类, 前汉的刘向在《别录》中把《礼记》分为十类, 即①相当于通论. 如《檀弓上》、《檀弓下》、《礼运》、《玉藻》、《大传》、《学记》、《经解》、《哀公问》、《仲尼燕居》、《孔子闲居》、《坊记》、《中庸》、《表记》、《缁衣》、《儒行》、《大学》;②有关制度. 如《曲礼上》、《曲礼下》、《王制》、《礼器》、《小仪》、《深衣》; ③有关明堂阴阳记. 如《月令》、《明堂位》;④有关丧服的记录. 如《曾子问》、《丧服小记》、《杂记上》、《杂记下》、《丧大记》、《奔丧》、《问丧》、《服问》、《闲传》、《三年问》、《丧服四制》; ⑤关于世子法. 如《文王世子》;⑥有关子法. 如《内则》; ⑦有关祭祀. 如《郊特牲》、《祭法》、《祭义》、《祭统》; ⑧有关吉礼. 如《投壶》、《乡饮酒义》, ⑨有关吉事. 如《冠义》、《昏义》、《射义》、《燕义》、《聘义》; ⑩有关乐记. 如《乐记》等. 然而, 梁启超却分5类, 即①有关礼仪及学术的通论;②对仪礼的解释; ③孔子和弟子之间, 孔子和其他人之间的问答记录; ④有关古代制度及其考证; ⑤格言记录. 通过《礼记》可以知道儒教利益的意义, 尤其重要的是可以知道礼就是治理国家的基本原理. 从中还可以了解到儒教所追求的理想社会模式, 而这个模式就是以身份的平等、分配的公平、人伦的体现为特征的大同世界. 《礼运》说 : "大道之行也, 天下为公, 选贤与能, 讲信, 修睦. 故人不独亲其亲, 不独子其子, 使老有所终, 壮有所用, 幼有所长, 矜寡孤独废疾者皆有所养. 男有分, 女有归. 货恶其弃於地也不必藏於己, 力恶其不出於身也, 不必为己. 是故谋闭而不兴, 盗窃乱贼而不作, 故外户而不闭, 是谓大同." 在此内容基础上所形成的大同思想, 成了东洋人普遍接受的理想社会, 由许多思想家继承下来. 清末康有为说过, 大同世界就是孔子的理想社会制度, 《春秋》的太平世界便是大同. 大同思想和安人思想、均和思想一起成为儒教三大社会思想.《大学》、《中庸》、《学记》指出儒教的教育理论,《礼记》指出儒教的艺术哲学精髓,《曲礼》、《内则》、《少仪》等指出日常生活中的行为规范. 《礼记》有许多注释, 郑玄的注释首次受到肯定成了权威. 郑玄的学术态度慎重且严密. 他很尊重原典, 明知原文有误, 仍然保留, 只管详细写注释而已. 于是唐代孔颖达说 : "礼乃是郑学" 孔颖达受唐太宗之命编写《五经正义》, 以郑玄的注释为基础, 参考熊安生、皇侃的义疏, 独自进行了整理. 后来把礼记称为郑注孔疏, 同原典一样受到了人们的尊重. 当时, 还有许多有代表性的注释书和参考书, 如,《礼记正义》、《礼记集说》、元代吴澄的《礼记纂言》、《云庄礼记集说》、清代杭世骏的《续卫氏礼记集说》、万斯大的《礼记偶笺》、江永的《礼记训义择言》、《深衣考误》、焦循的《蔡邕月令章句》、胡培的《燕寝考》、惠栋的《明堂大道录》等. 《礼记》有多种版本, 如只有《经文》的版本、把原文和注释合并为20卷版本、只收录正义的单疏本70卷版本、把原文和注释以及疏全都收录下来的63卷版本等. 在我国广泛学习的是明代胡广等人受敕令编篡的《礼记集说大全》30卷本, 还有板刻本. 这是被收录为 《五经大典》之一的版本.

 《礼记》究竟什么时候传到韩国的并不清楚, 但是中国的《三国志》、《东夷传》和《周书》等书上有 "书有五经"的记载, 可能在三国时代初期已经引进了该书, 统一新罗以后往往用它作任用官吏考试的必修课. 在韩国著述的有关礼记的文献中比较有名的是《礼记大文谚读》和《礼记浅见录》. 《礼记浅见录》是高丽末期权近经14年的努力写出来的, 在我国是第一部有关《礼记》的注释书. 进入朝鲜时代以后伴随着理学的兴起涌出了著名学者的许多注释书籍. 《礼记大文谚读》是英祖四十三年(1767)由校书馆刊行, 文中添加了国文词尾, 最后有有关成三问、申叔舟等人互相讨论添加词尾的内容. 除此之外还有金在鲁的《礼记补注》、朴圣源的《礼记类辑》等. 古代的礼包括从国家统治制度到社会道德规范、私人书信的广泛领域. 所以礼成了统治工具兼焦化方法, 而《礼记》作为宣扬儒教礼治主义的工具受到了重视, 它的影响比《周礼》或者《仪礼》还大. 在中国《礼记》是一部研究中国战国时代、秦汉时期儒教思想和社会思想的必读书, 它对我国生活文化的影响极大.

同人卦

【原文】

 (天火同人)乾上离下
 《同人》:同人于野,亨。利涉大川。利君子贞。
 初九,同人于门,无咎。
 六二,同人于宗,吝。
 九三,伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴。
 九四,乘其墉,弗克攻,吉主
 九五,同人先号啕而后笑,大师克,相遇。
 上九,同人于郊,无悔。 

【大乐】

【原文】
 二曰:音乐之所由来者远矣。生於度量,本於太一。太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。浑浑沌沌,离则复合,合则复离,是谓天常。天地车轮,终则复始,极则复反,莫不咸当。日月星辰,或疾或徐,日月不同,以尽其行。四时代兴,或暑或寒,或短或长,或柔或刚。万物所出,造於太一,化於阴阳。萌芽始震,凝氵寒以形。形体有处,莫不有声。声出於和,和出於适。和适先王定乐,由此而生。天下太平,万物安宁。皆化其上,乐乃可成。成乐有具,必节嗜欲。嗜欲不辟,乐乃可务。务乐有术,必由平出。平出於公,公出於道。故惟得道之人,其可与言乐乎!亡国戮民,非无乐也,其乐不乐。溺者非不笑也,罪人非不歌也,狂者非不武也,乱世之乐有似於此。君臣失位,父子失处,夫妇失宜,民人呻吟,其以为乐也,若之何哉?凡乐,天地之和,阴阳之调也。始生人者,天也人,无事焉。天使人有欲,人弗得不求;天使人有恶,人弗得不辟。欲与恶,所受於天也,人不得与焉,不可变,不可易。世之学者,有非乐者矣,安由出哉?大乐,君臣、父子、长少之所欢欣而说也。欢欣生於平,平生於道。道也者,视之不见,听之不闻,不可为状。有知不见之见、不闻之闻、无状之状者,则几於知之矣。道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之,谓之太一。故一也者制令,两也者从听。先圣择两法一,是以知万物之情。故能以一听政者,乐君臣,和远近,说黔首,合宗亲;能以一治其身者,免於灾,终其寿,全其天;能以一治其国者,奸邪去,贤者至,成大化;能以一治天下者,寒暑适,风雨时,为圣人。故知一则明,明两则狂。

中国三农市场网|联系我们|致富信息|广告合作|农网大全|网站地图
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。中国三农市场网对此不承担任何保证责任。
全国三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站•中国农业百强网站 
中国三农市场网 版权所有 Copyright © 2004-2017 snscw.org Inc All Rights Reserved
京ICP备08005977号-9

京公网安备 11010202007204号


联系邮箱:tsbbwang@tom.com   客服电话:010-57744788   
客服QQ:点击这里给我发消息 业务洽谈QQ:点击这里给我发消息